خانه های بهداشت شهرستان قائمشهر

Ghaemshahr

اطلاعات تماس مراکز خانه بهداشت قائم شهر:

ردیف     نوع واحد نام واحد شماره تلفن     آدرس
1 خانه بهداشت آهنگر کلا نوکنده کا 42173280 جاده قائم شهر به جویبار
2 خانه بهداشت ابجر 42173383 جاده قائم شهر به جویبار
3 خانه بهداشت ابوخیل ارطه 42194306 جاده قائم شهر به ساری – از سمت قادیکلا ارطه
4 خانه بهداشت استرآبادی محله 42175537 جاده قائم شهر به بابل
5 خانه بهداشت اسکندرکلا 42375740 کمربندی غربی قائم شهر(جاده بابل به سمت خ تهران)
6 خانه بهداشت افرا 42154066 جاده نظامی خروجی اول
7 خانه بهداشت افراپل 42382922 جاده ساری به قائم شهر – بعد از روستای المشیر
8 خانه بهداشت افراتخت 42194103 جاده قائم شهر به ساری بعد از کفشگرکلا ارطه
9 خانه بهداشت المشیر بالا 42382744 جاده ساری به قائم شهر – روستای المشیر
10 خانه بهداشت المشیر پایین 42383366 جاده ساری به قائم شهر – روستای المشیر
11 خانه بهداشت اوجی تالار 42176152 جاده بابل به قائم شهر بعد از روستای لاکپل
12 خانه بهداشت آهنگرکلا بیشه سر 42142625 قائم شهر بالاتر از سید نظام الدین
13 خانه بهداشت باغدشت 42117634 جاده نظامی خروجی اول
14 خانه بهداشت بالا افراکتی 42040340 خ ساری – نرسیده به میدان جانبازان
15 خانه بهداشت بالا لموک 42040999 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))
16 خانه بهداشت بورخیل ارطه 42192739 جاده قائم شهر به ساری – از سمت قادیکلا ارطه
17 خانه بهداشت بیکلا (وای کلا) 42158090 جاده نظامی خروجی اول
18 خانه بهداشت پاشاکلا 42153251 جاده نظامی خروجی دوم
19 خانه بهداشت پایین افراکتی 42048441 خ ساری – نرسیده به میدان جانبازان
20 خانه بهداشت پایین جاده 33833164 جاده ساری به قائم شهر – بعد از روستای المشیر
21 خانه بهداشت پایین لموک 42049159 جاده ساری به قائم شهر – نرسیده به میدان جانبازان – بعد از پمپ بنزین
22 خانه بهداشت پرچیکلا 42083685 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))
23 خانه بهداشت جنید 42293414 جاده بابل به قائم شهر نرسیده به پل تلار
24 خانه بهداشت جوجاده 42193685 جاده قائم شهر به ساری بعد از کفشگرکلا ارطه
25 خانه بهداشت چفته کلا 42156060 جاده نظامی خروجی دوم
26 خانه بهداشت حاجی آباد 42172610 جاده قائم شهر به جویبار
27 خانه بهداشت حاجیکلا 42293729 جاده نظامی 200 متر بعد از کارخانه نساجی
28 خانه بهداشت حاجیکلا صنم 42153192 جاده نظامی خروجی دوم
29 خانه بهداشت حاجیکلاارزلو 42153443 جاده نظامی خروجی دوم
30 خانه بهداشت خرماکلا 42158167 جاده نظامی خروجی اول
31 خانه بهداشت خطیرکلا شرقی 42118481 جاده نظامی خروجی اول
32 خانه بهداشت خطیرکلا غربی 42116549 جاده نظامی خروجی اول
33 خانه بهداشت دوک 42177595 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))- بعد از روستای هردرود
34 خانه بهداشت دیزآباد 42156665 جاده نظامی خروجی دوم
35 خانه بهداشت دیوکلا سفلی 42175445 ابتدای جاده قائم شهر به سیمرغ – بعد از میدان میوه و تره بار
36 خانه بهداشت دیوکلا علیا 42259640 ابتدای جاده قائم شهر به سیمرغ – بعد از میدان میوه و تره بار
37 خانه بهداشت رکابدارکلا 42173005 جاده قائم شهر به جویبار
38 خانه بهداشت ریکنده 42145297 خ ساری – عبور چشمه سر – بعد از ساروکلا
39 خانه بهداشت زیلت 42177475 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))- بعد از روستای هردرود
40 خانه بهداشت ساروکلا 42073484 خ ساری – عبور چشمه سر
41 خانه بهداشت سراجکلا 42292629 جاده قائم شهر به بابل
42 خانه بهداشت سنگتی 42294012 جاده قائم شهر به بابل
43 خانه بهداشت سوخته کلا 42154880 جاده نظامی خروجی اول
44 خانه بهداشت سیدابوصالح 42146340 خ ساری – عبور چشمه سر – بعد از ساروکلا
45 خانه بهداشت شهرود کلا 42283194 جاده هفت تن به سمت قائم شهر
46 خانه بهداشت شیخ گلی 42114821 جاده نظامی خروجی اول
47 خانه بهداشت صنم 42153319 جاده نظامی خروجی دوم
48 خانه بهداشت طارسیکلا 42114811 جاده نظامی خروجی اول
49 خانه بهداشت طالارپشت سفلی 42282973 کمربندی غربی قائم شهر(جاده بابل به سمت خ تهران)
50 خانه بهداشت طالارپشت علیا 42283944 کمربندی غربی قائم شهر(جاده بابل به سمت خ تهران)
51 خانه بهداشت فندری 42158233 جاده نظامی خروجی اول
52 خانه بهداشت فولادکلا 42076930 قائم شهر بالاتر از سید نظام الدین
53 خانه بهداشت قادیکلا ارطه 42194305 جاده قائم شهر به ساری – از سمت قادیکلا ارطه
54 خانه بهداشت قادیکلا بزرگ 42143424 قائم شهر بالاتر از سید نظام الدین
55 خانه بهداشت قادیکلا نوکنده کا 42172991 جاده قائم شهر به جویبار
56 خانه بهداشت قاسم خیل ارطه 42194775 جاده قائم شهر به ساری بعد از کفشگرکلا ارطه
57 خانه بهداشت قراخیل شرقی 42113740 جاده نظامی خروجی اول
58 خانه بهداشت قراخیل غربی 42112971 جاده نظامی خروجی اول
59 خانه بهداشت کاسگرکلا 42044970 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))
60 خانه بهداشت کروا 42177095 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))- بعد از روستای هردرود
61 خانه بهداشت کفشگرکلا ارطه 42194263 جاده قائم شهر به ساری روبروی مجتمع افرا
62 خانه بهداشت کلاگرمحله 42253197 ابتدای جاده قائم شهر به سیمرغ – بعد از میدان میوه و تره بار
63 خانه بهداشت کوتنا 42061200 خ ساری – عبور چشمه سر – بعد از ساروکلا
64 خانه بهداشت گاوان آهنگر 42117484 جاده نظامی خروجی اول
65 خانه بهداشت گل افشان 42143090 قائم شهر بالاتر از سید نظام الدین
66 خانه بهداشت لاک پل 42295194 جاده بابل به قائم شهر نرسیده به پل تلار
67 خانه بهداشت لهرم تلوک 42062451 خ ساری – عبور شماره 2 – بعد از یثرب
68 خانه بهداشت متانکلا 42283610 جاده هفت تن به سمت قائم شهر
69 خانه بهداشت ملک خیل 42153257 جاده نظامی خروجی دوم
70 خانه بهداشت ملک کلا 42276025 کمربندی غربی قائم شهر(جاده بابل به سمت خ تهران)
71 خانه بهداشت میدانسر 42114807 جاده نظامی خروجی اول
72 خانه بهداشت میکلا 42153248 جاده نظامی خروجی دوم
73 خانه بهداشت نوکلا 42157280 جاده نظامی خروجی دوم
74 خانه بهداشت واسکس 42282166 جاده هفت تن به سمت قائم شهر
75 خانه بهداشت وسطی کلا 42384455 جاده هفت تن به سمت قائم شهر
76 خانه بهداشت هردرود 42267038 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))- 200 متر بعد از انتهای خ کوچکسرا
77 خانه بهداشت یثرب 1   خ ساری – عبور شماره 2 – به سمت یثرب
78 خانه بهداشت یثرب 2   خ ساری – عبور شماره 2 – به سمت یثرب
79 مرکز شهری و روستایی 1 شهری / روستایی 42202711 خ تهران ابتدای کوچه افتخاری
80 مرکز شهری و روستایی 2 شهری / روستایی 42049069 خ ساری روبروی کارخانه تخریب شده نساجی شماره 2 – داخل پاساژ تیموری – طبقه دوم
81 مرکز شهری و روستایی 3 شهری / روستایی 42245765 کمربندی – جنب زیرگذر کوچکسرا – باغ جهاندیده
82 مرکز شهری 4 شهری 42203979 آبندانسر جنب پارک – درمانگاه 7 تیر
83 مرکز شهری 5 شهری 42242047 خ کفشگرکلا بزرگ – عدالت 30
84 مرکز شهری 6 شهری 42073412 خ ساری ابتدای کوجه ولیعصر
85 مرکز شهری 7 شهری 42227992 خ جویبار – طبقه فوقانی حسینیه ارشاد
86 مرکز شهری پایگاه 1(8 شهری) 42233392 ابتدای خ 16 متری – روبروی ایستگاه تاکسی
87 مرکز شهری پایگاه 2(9 شهری) 42263525 خ بابل – پشت آتش نشانی – کوچه شهید گراییلی
88 مرکز شهری پایگاه 3(10 شهری) 42244015 جاده بابل – نرسیده به زیرگذر الغدیر – تلار 50
89 مرکز شهری پایگاه 4(11 شهری) 42230250 بهشتی محله – سعادت 19
90 مرکز شهری پایگاه 5(12 شهری) 42030005 خیابان آزادی- پشت عمارت شهرداری – آزادی 82
91 مرکز شهری پایگاه 6(13 شهری) 42037710 خ ساری – جنب پل سیاهرود ابتدای کوی کشاورزی – پشت مدرسه ابتدایی
92 مرکز روستایی آهنگرکلا نوکنده 42173541 جاده قائم شهر به جویبار
93 مرکز روستایی المشیر 42382222 جاده ساری به قائم شهر
94 مرکز روستایی جنید 42293417 ابتدای جاده نظامی
95 مرکز روستایی چفته کلا 42156050 جاده نظامی خروجی دوم
96 مرکز روستایی چمازکتی 42036726 کمربندی شمالی قائم شهر (میدان جانبازان به سمت میدان امام (ره))
97 مرکز روستایی حاجیکلا 42292790 جاده نظامی 100 متر بالاتر از کارخانه نساجی
98 مرکز روستایی خطیرکلا 42117981 جاده نظامی خروجی اول
99 مرکز روستایی ساروکلا 42039300 خ ساری – عبور چشمه سر
100 مرکز روستایی قادیکلا ارطه 42194008 جاده قائم شهر به ساری
101 مرکز روستایی قادیکلا بزرگ 42142555 قائم شهر 4 کیلومتر بالاتر از سید نظام الدین
102 مرکز روستایی قراخیل 42112335 جاده نظامی خروجی اول
103 مرکز روستایی کفشگرکلا ارطه 42192435 جاده قائم شهر به ساری
104 مرکز روستایی کلاگر محله 42248832 ابتدای جاده قائم شهر به سیمرغ – بعد از میدان میوه و تره بار
105 مرکز روستایی میدانسر 42114806 جاده نظامی خروجی اول
106 مرکز روستایی واسکس 42282773 جاده قائم شهر به سمت شیرگاه
107 مرکز روستایی یثرب 42060312 خ ساری – عبور شماره 2 – به سمت یثرب
108 مرکز روستایی آزمایشگاه تشخیص طبی 42247991 انتهای کوچکسرا ـ بعداز مسجد قائم
109 مرکز شهری مرکز بهداشت

قائم شهر

42270330-1 خ تهران کوی نصرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

هتل ماسوله قائمشهر

هتل ماسوله در شهرستان قائمشهر و در ابتدای اتوبان قائمشهر به ساری قرار دارد. این هتل در سال ۱۳۹۴ ساخته شده است. این هتل در ۳ طبقه ساخته شده و دارای ۲۱ اتاق می باشد.(یک تخته، دو تخته، سه تخته و چهار تخته) امکانات هتل: رستوران، کافه، اینترنت در لابی و …. […]