ورزش قائمشهر

Ghaemshahr

قائم‌شهر به لحاظ قهرمانی در مازندران رتبه اول را داراست. این شهرستان از لحاظ مدال‌آوری در سطح کشور از رتبه‌های بسیار بالایی برخوردار است و این در حالیست که سرانه ورزشی آن فقط ۵۳ سانتیمتر است. شهرستان قائم‌شهر دارای ۲۰۳ باشگاه ورزشی و از لحاظ مدال‌آوری و قهرمان‌پروری در استان و کشور از رتبه بسیار بالایی برخوردار است.