برچسب: اداره گاز

اداره گاز قائم شهر

آدرس: خیابان کارگر (خ ساری) – کوی شرافت شماره تماس: رئیس اداره ۴۲۰۳۳۷۲۱ رئیس تعمیرات ۴۲۰۸۹۱۸۲ رئیس مشترکین ۴۲۰۸۹۱۸۰ رئیس امور اداری ۴۲۰۸۷۸۴۰ مشترکین ۴۲۰۳۳۳۵۰ امداد ۴۲۰۷۳۱۹۴ ۱۹۴ تلفن گویا ۴۲۰۸۷۸۴۱ ۴۲۰۸۷۸۴۲ ۴۲۰۸۷۸۴۳